ยินดีต้อนรับทุกคน เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของ นายประชา หรือ www.Nayao.blogspot.com หมู่ 15 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
ยินดีต้อนรับทุกคน เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของ นายประชา หรือ www.Nayao.blogspot.com.......Wellcome everyone to Pracha's website www.Nayao.blogspot.com
โค้ดวิทยุ ติดhi5
Get your own Chat Box![/url] Go Large![/url]

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา พิกัด อาร์ คิว 091991 พื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 127 จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2527 สมัย พ.ต.อ.สมนึก พลสิทธิ์ เป็นผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (เขต 2 เดิม) เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ใกล้ที่สุด เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมในฤดูฝนลำบากมาก ทำให้เด็กอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับ ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ ราษฎรในหมู่บ้าน จำนวน 72 ครอบครัว ขณะนั้นได้มองเห็นความสำคัญถึงการศึกษาของบุตรหลาน จึงได้ร่วมใจกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว จำนวน 1 หลัง บนพื้นที่ 37 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา และประสานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (เขต 2 เดิม ) ขอครูตำรวจตระเวนชายแดนไปทำการสอนและ ได้จัดส่งครูตำรวจตระเวนชายแดนไปทำการสอน จำนวน 1 นาย มีนักเรียน ชาย - หญิง จำนวน 40 คน โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อเดือน มิถุนายน 2528

เมื่อ ปี พ.ศ. 2529 มีราษฎรอพยพเข้ามาอยู่บ้านนายาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ มากขึ้นตามลำดับ อาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน กองกำ กับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (เขต 2 เดิม) ได้ขอรับการสนับสนุน งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 หลัง ขนาด 6 ห้องเรียน ไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 40,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน และคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัทร ประธานมูลนิธิสตรีวิทยาอุปถัมภ์ ร่วมสมทบอีก จำนวน 300,000 บาท ทำการก่อสร้างโดยคณะอาจารย์นักศึกษาวิทยาลัยครูพระนคร ชุดช่างกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 12 และราษฎรบ้านนายาว

1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ร่วมกับ คณะสงฆ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ( โดยการนำของ พระพรหมคุณาจารย์ )และ ( ดร.เจียม กุลละวานิชย์ ) เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ก่อสร้างอาคารพยาบาลแบบถาวร จำนวน 1 หลัง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 190,000 บาท

2. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 2,300,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน แบบ สปช.. 105/29 ( ดัดแปลง ) ขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และพระครูวินัยธรบุญชัย จิตตปาโล ผู้จัดการโรงเจวัดโสธรวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 สมทบงบประมาณปูกระเบื้องยางภายในห้องเรียนปูกระเบื้องเคลือบ ตามแนวระเบียงหน้าห้องเรียนและบันได ขึ้น - ลง ทั้ง 2 ด้าน เป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท

เมื่อเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2539 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 97,800 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2537

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2538

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2540

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549

ปัจจุบันปีการศึกษา 2551 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้น เด็กเล็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2544 มีนักเรียน จำนวน 760 คน ชาย 404 คน หญิง 356 คน มี ร้อยตำรวจตรี ยุวฤทธิ์ หลาทอง ทำหน้าที่ครูใหญ่ มีครู ตชด. 31 คน ชาย 22 คน หญิง 9 คน ( ครุทายาท 10 คน )หมู่บ้านในเขตการศึกษาของโรงเรียน


1. บ้านนายาว หมู่ที่ 18 ตำบลท่ากระดาน อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน 2 กิโลเมตร นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนโดย การเดินเท้า , รถจักรยาน จำนวนครัวเรือน 257 ครัวเรือน ประชากร 1,251 คน เชื้อชาติ ( เผ่า ) ไทย นับถือศาสนา พุทธ ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษากลาง , อีสาน

2. บ้าน ทุ่งเหียง หมู่ที่ 18 ตำบลท่ากระดาน อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน 3 กิโลเมตร นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนโดย การเดินเท้า , รถจักรยาน จำนวนครัวเรือน 387 ครัวเรือน ประชากร 1,934 คน เชื้อชาติ ( เผ่า ) ไทย นับถือศาสนา พุทธ ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษากลาง , อีสาน

3. บ้าน นางาม หมู่ที่ 19 ตำบลท่ากระดาน อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน 1 กิโลเมตร นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนโดย การเดินเท้า , รถจักรยาน จำนวนครัวเรือน 387 ครัวเรือน ประชากร 1,934 คน เชื้อชาติ ( เผ่า ) ไทย นับถือศาสนา พุทธ ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษากลาง , อีสาน


โครงการในพระราชดำริ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการควบคุโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการส่งเสริมโภชนาการฯ
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษษ
โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
โครงการฝึกอาชีพ
โครงการส่งเสริมสหกรณ์
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552

โรงเรียนบ้านภูงามโนนสะอาด

โรงเรียนบ้านภูงามโนนสะอาด
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
(สาขาโรงเรียนบ้านภูงามโนนสะอาด)


ปรัชญา : คุณธรรม คุณภาพ คุณปัญญา
คติพจน์ : คุณธรรม คุณภาพ คุณปัญญา
หล่อหลอมขึ้นมา จากความพากเพียร
คำขวัญ : วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมนำหน้า
เปี่ยมล้นจริยา พัฒนาสังคม
สีประจำโรงเรียน : ฟ้า – ขาว – ชมพู
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นคูณชมพู

นายพิมพา คำพรม Mr.Pimpa Khamprom

นายพิมพา คำพรม Mr.Pimpa Khamprom

ฉะเชิงเทรา – แกนนำกลุ่มเคลื่อนไหวปกป้องผืนป่า 5 จังหวัด บ้านนายาวถูกคุกคามหนัก หลังนำคณะสื่อมวลชนลุยแฉขบวนการมอดไม้บุกตัดโค่นป่า ถูกคนมีสีกลุ่มใหญ่ ยกพลเข้าปิดล้อมบ้าน เกลี้ยกล่อม พร้อมข่มขู่ให้หยุดการเคลื่อนไหว ห้ามจุ้นขบวนการลำเลียงขนไม้ออกจากป่าคืนนี้

วันนี้(24 ส.ค.52) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายพิมพา คำพรม อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 ม.19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา แกนนำชาวบ้านกลุ่มเคลื่อนไหวปกป้องผืนป่า 5 จังหวัดภาคตะวันออก บ้านนายาว ว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ได้มีแกนนำชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ กลุ่มคนมีสี (ทั้งตำรวจ และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า) จำนวน 1 คันรถกระบะ นั่งมาเต็มคันรถกว่า 10 คน พร้อมด้วยอาวุธปืนสงครามครบมือบุกเข้ามาถึงยังบ้านของแกนนำชาวบ้านรายหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อเกลี้ยกล่อม ขอร้องให้หยุดการเคลื่อนไหว และข่มขู่ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยว หรือขัดขวางกับขบวนการที่จะขนลำเลียงไม้แปรรูปออกจากผืนป่า 5 จังหวัด ที่จะมีการลำเลียงกันอย่างเร่งด่วนที่สุดในคืนวันนี้ หลังจากที่มีข่าวถึงการลักลอบตัดโค่นไม้ และแปรรูปไม้มะค่าโมง จำนวนมาก ในผืนป่าแห่งนี้ ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อมวลชนออกไปหลายแขนง ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา จึงทำให้แกนนำคนดังกล่าวต้องยอมรับปากว่าจะไม่ออกมาเคลื่อนไหว ข้องเกี่ยวหรือขัดขวางกับขบวนดังกล่าวอีก

ขณะเดียวกัน ในส่วนของทางกองทัพนั้น ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่รายหนึ่ง (พ.ท.สุรินทร์ เจริญชีพ ผบ.ร้อย ทพ.ที่ 1306) ว่า หลังจากทางกองทัพทราบข่าวผ่านทางสื่อ ได้เร่งประสานงานเข้ามายังหน่วยงานทหารในพื้นที่ หลายหน่วย ทั้งกองกำลังบูรพา กอ.รมน. และส่วนงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเข้าไปดูแลผืนป่าอย่างจริงจังอีกครั้ง พร้อมระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้เคยรายงานเรื่องนี้ไปยังหน่วยเหนือแล้ว หลายครั้ง แต่ไม่ได้รับความสนใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับผืนป่า 5 จังหวัดแห่งนี้ (ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี) เป็นป่าในพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใย หวงแหน และมีกระแสพระราชดำรัส ถึงผืนป่า 5 จังหวัดแห่งนี้อยู่เป็นประจำ บ่อยครั้ง เพื่อที่จะทะนุบำรุงดูแลรักษาป่าแห่งนี้ไว้ให้ลูกหลาน ด้วยทรงเล็งเห็นว่า เป็นผืนป่าราบต่ำแหล่งสุดท้ายของประเทศ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนทั้งชาติ

ส่วน ด้าน นายสาธิต ยืนสุข อายุ 48 ปี แกนนำชาวบ้านอีกราย กล่าวว่า ในวันนี้ช่วงรุ่งเช้า จะนำชาวบ้านจำนวนหนึ่ง พร้อมรายชื่อชาวบ้าน ที่ร่วมกันลงชื่อเป็นพยาน เข้าแจ้งความจับกุมดำเนินคดีกับ นายปรีชา จุลฬา หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ฉช.8 บ้านนาอิสาน ที่ทำการตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่า จำนวนมากในพื้นที่ป่า 5 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อทำโครงการในการใช้งบประมาณในการปลูกป่า และปล่อยให้มีการบุกรุกทำลายตัดไม้มีค่าภายในป่าแปรรูปออกไปเป็นจำนวนมาก ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รวมทั้งจะเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


[แหล่งข่าวข้อมูลอ้างอิง]

http://www.meegigg.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B8/" สุขสันต์"ลงตรวจตอไม้ หลังมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดพิสูจน์แล้ว ชัดผืนป่าสงวนและป่าในพระราชเสาวนีย์ฯ ถูกโค่นแปรรูป ชาวบ้านยืนยันจนท.รัฐทำเเอง โฆษณาโดย Google ดูดวงฟรีอยากรู้อนาคต แม่นๆ ดวงความรัก การงาน การเงินfreechinesehoroscope.blogspot.com/

เมื่อ เวลา 11.30 น. นายสุขสันต์ วนภูติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เข้าตรวจสอบผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก หลังจากได้รับรับรายงานจากเพียงเอกสารบนโต๊ะที่ทางหน่วยงานเกี่ยวข้องมีส่วน รับผิดชอบกล่าวหาว่า สื่อมวลชน ร่วมกับชาวบ้านสร้างกระแสข่าวขึ้นมา ตัดต่อภาพจากที่อื่น

ซึ่ง พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล เจ้ากรมเสมียนตรากระทรวงกลาโหม และเลขาธิการมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามคำสั่งของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม จนพบว่าผืนป่า 5 จังหวัดภาคตะวันออก ถูกขบวนการคนมีสี ตัดโค่นต้นไม้มีค่าจำนวนมหาศาล และแปรรูปขนไม้ออกจากป่าไปจริง จึงได้เร่งรีบออกเดินทางมาจากตัวจังหวัดเข้าพื้นที่ ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

ขณะที่ นายสาธิต ยืนสุข อายุ 48 ปีแกนนำชาวบ้าน ที่ร่วมกันนำทางคณะรองผู้ว่าฉะเชิงเทรา เข้าไปสำรวจผืนป่า กล่าวว่า หลังจากนายสุขสันต์ ลงมาดูในพื้นที่จริงจนเห็นด้วยตาตนเองแล้ว ได้เอ่ยปากบอกกับชาวบ้านว่า “เชื่อชาวบ้านแล้วว่ามีขบวนการตัดไม้ทำลายป่าในผืนป่า 5 จังหวัดภาคตะวันออกจริง” ก่อนจะเดินดูสภาพผืนป่าที่แหลกลาญด้วยฝีมือของคนมีสีตามจุดต่างๆ ที่ชาวบ้านนำพาเดินเที่ยวชมด้วยความเหน็ดเหนื่อย

จากกรณีเมื่อวาน นี้(24 ส.ค.) เวลา 00.10 น. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายพิมพา คำพรม อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 บ้านนายาว หมู่ 19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา แกนนำชาวบ้านกลุ่มเคลื่อนไหวปกป้องผืนป่า 5 จังหวัดภาคตะวันออก เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา มีแกนนำชาวบ้านถูกกลุ่มคนมีสี(ทั้งตำรวจ และหน่วยพิทักษ์ป่า) จำนวน 1 คันรถกระบะนั่งมาเต็มคันรถกว่า 10 คน พร้อมอาวุธปืนครบมือ บุกมาถึงบ้านแกนนำคนหนึ่งเพื่อเกลี้ยกล่อม แกมข่มขู่ให้หยุดขัดขวางขบวนการโค่นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ แปรรูปไม้ และจ้องจะลำเลียงออกจากป่าเร่งด่วนที่สุดในคืนนี้

เนื่องจาก กระแสข่าวถูกกระพือจากสื่อมวลชนตลอดทั้งวันที่ผ่านมา จึงทำให้แกนนำคนดังกล่าวต้องยอมรับปากว่าจะไม่ออกมาเคลื่อนไหว ข้องเกี่ยวหรือขัดขวางกับขบวนดังกล่าวอีก

อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มชาวบ้านอีกหลายคนเฝ้าจับจ้อง จนขบวนการมอดไม้ไม่กล้าขนย้ายไม้แปรรูปออกจากป่า ถึงกระนั้นก็เกรงว่าขบวนการนี้จะสร้างสถานการณ์ยิงปะทะ เพื่อเข้ามายึดขนไม้ออกไป จึงมีการประสานงานไปยังหลายหน่วยงาน

Tags : พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล • สุขสันต์ วนภูติ • สาธิต ยืนสุข • ป่ารอยต่อ5จังหวัด

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2แจ้งลบ

หมูป่า , 26 สิงหาคม 2552 07:21

ยัง มีอีกครับท่าน ผู้ว่า "ที่ดีแต่ว่า" ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันจริง ๆ อย่างที่ควรจะสมกับหน้าที่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุจริต ใช้อาวุธหลวงล่าสัตว์ป่าขาย ชาวบ้านรู้ดี แต่พอชาวบ้านอดอยากยากจน ถือสวิงลงครองหาหอยกุ้งยาไส้ มันจับได้อย่างไม่ละอาย พวกเมียป่าไม้ ก็ตัวดีแบกของป่าออกมาขายให้ชาวบ้านเป้นกระสอบ ไม่มีใครจับเอาผิดได้ ที่ไหนหรือครับ ที่ว่ามานี้ ก็ที่ อ.ท่าตะเกียบ ไงล่ะ เจ้าหน้าที่จับชาวบ้านได้ก็นอนเปลรอใต้โต๊ะ ลูกน้องจับผู้กระทำผิด ก็ใต้โต๊ะ เปลี่ยอนสำนวนคดี ให้พ้นผิด มีเจ้านายชั้น ส.ส.มากันท่า ทหารพรานก็ชักจะเพี้ยนอุดมการณ์ไปแล้ว เอ้อ..อีกอย่าง จ้างคนปลูกป่า..ที่นี่เขาทำงานกัน 20 คน แต่จะลงเป็น 30-40 คน เงินส่วนที่เหลือนั้น เล่นการพนัน บำรุงเมียน้อยจ้า...

ความคิดเห็นที่ 1แจ้งลบ

ช้างป่า , 26 สิงหาคม 2552 07:03

เจ้า หน้าที่ครับ พวกเห็บป่าตัวจริง ทำกันมานานเป็นขบวนการ ส่งนายใหญ่ พวกที่อยู่เป็นหัวหมู่ดูแล ก็ไล่โยนความผิดให้ชาวบ้านรับเวรไป ทุกวันนี้ที่ป่าเขตท่าตะเกียบ กลางคืนเสียงดังเลื่อยยนต์สนั่นป่า นี่ยังไม่ปิดป่าครับท่าน ถ้าปิดป่าได้เมื่อไหร่ ไม่มีใครเข้าชมป่าเลย ก็จะได้เลื่อยกันสบาย ๆทั้งกลางวันและกลางคืน "ข้าราชการทำผิดมีโทษหนักกว่าประชาชนธรรมดา" 3 เท่า พอไหม และไม่ใช่ย้ายหนีไปก็พ้นโทษได้ หรือช่วยกันเอง


http://www.bangkokbiznewsข่าว– แกนนำชาวบ้านนายาวถูกคุกคามหนัก หลังคนมีสียกกำลังปิดล้อมบ้านข่มขู่แกนนำกลุ่มเคลื่อนไหวปกป้องผืนป่า 5 จังหวัด บ้านนายาวถูกคุกคามหนัก หลังนำคณะสื่อมวลชนลุยแฉขบวนการมอดไม้บุกตัดโค่นป่า ถูกคนมีสีกลุ่มใหญ่ ยกพลเข้าปิดล้อมบ้าน เกลี้ยกล่อม พร้อมข่มขู่ให้หยุดการเคลื่อนไหว ห้ามจุ้นขบวนการลำเลียงขนไม้ออกจากป่าคืนนี้วันที่ 24 ส.ค.52 เวลา 00.10 น. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายพิมพา คำพรม อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 ม.19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา แกนนำชาวบ้านกลุ่มเคลื่อนไหวปกป้องผืนป่า 5 จังหวัดภาคตะวันออก บ้านนายาว ว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ได้มีแกนนำชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ กลุ่มคนมีสี (ทั้งตำรวจ และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า) จำนวน 1 คันรถกระบะ นั่งมาเต็มคันรถกว่า 10 คน พร้อมด้วยอาวุธปืนสงครามครบมือบุกเข้ามาถึงยังบ้านของแกนนำชาวบ้านรายหนึ่ง เพื่อเกลี้ยกล่อม ขอร้องให้หยุดการเคลื่อนไหว และข่มขู่ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยว หรือขัดขวางกับขบวนการที่จะขนลำเลียงไม้แปรรูปออกจากผืนป่า 5 จังหวัด ที่จะมีการลำเลียงกันอย่างเร่งด่วนที่สุดในคืนวันนี้ หลังจากที่มีข่าวถึงการลักลอบตัดโค่นไม้ และแปรรูปไม้มะค่าโมง จำนวนมาก ในผืนป่าแห่งนี้ ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อมวลชนออกไปหลายแขนง ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา จึงทำให้แกนนำคนดังกล่าวต้องยอมรับปากว่าจะไม่ออกมาเคลื่อนไหว ข้องเกี่ยวหรือขัดขวางกับขบวนดังกล่าวอีกขณะเดียวกัน ในส่วนของทางกองทัพนั้น ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่รายหนึ่ง (พ.ท.สุรินทร์ เจริญชีพ ผบ.ร้อย ทพ.ที่ 1306) ว่า หลังจากทางกองทัพทราบข่าวผ่านทางสื่อ ได้เร่งประสานงานเข้ามายังหน่วยงานทหารในพื้นที่ หลายหน่วย ทั้งกองกำลังบูรพา กอ.รมน. และส่วนงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมเข้าไปดูแลผืนป่าอย่างจริงจังอีกครั้ง พร้อมระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้เคยรายงานเรื่องนี้ไปยังหน่วยเหนือแล้ว หลายครั้ง แต่ไม่ได้รับความสนใจผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับผืนป่า 5 จังหวัดแห่งนี้ (ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี) เป็นป่าในพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใย หวงแหน และมีกระแสพระราชดำรัส ถึงผืนป่า 5 จังหวัดแห่งนี้อยู่เป็นประจำ บ่อยครั้ง เพื่อที่จะทะนุบำรุงดูแลรักษาป่าแห่งนี้ไว้ให้ลูกหลาน ด้วยทรงเล็งเห็นว่า เป็นผืนป่าราบต่ำแหล่งสุดท้ายของประเทศ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนทั้งชาติส่วนด้าน นายสาธิต ยืนสุข อายุ 48 ปี แกนนำชาวบ้านอีกราย กล่าวว่า ในวันนี้ช่วงรุ่งเช้า จะนำชาวบ้านจำนวนหนึ่ง พร้อมรายชื่อชาวบ้าน ที่ร่วมกันลงชื่อเป็นพยาน เข้าแจ้งความจับกุมดำเนินคดีกับ นายปรีชา จุลฬา หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ฉช.8 บ้านนาอิสาน ที่ทำการตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่า จำนวนมากในพื้นที่ป่า 5 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อทำโครงการในการใช้งบประมาณในการปลูกป่า และปล่อยให้มีการบุกรุกทำลายตัดไม้มีค่าภายในป่าแปรรูปออกไปเป็นจำนวนมาก ต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รวมทั้งจะเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย นายสาธิต กล่าว

-จบ-


http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=52461

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ีพ่อตากลับลูกเขย

นานมาแล้วมีพ่อตากับลูกเขยที่จะไม่ลงรอยกันเท่าไรมีไ รก้อจะข่มกันและแกล้งกันประจำมีอยู่วันหนึ่งได้พากัน ไปหาปลา ทอดแหที่ทุ่งนาจะมีคลองหนองน้ำ หาปลาอยู่พักหนึ่งลูกเขยหนาวได้ขึ้นมาก่อนหาไม้แห้งม าก่อไฟผิง
สักพักพ่อตาก้อขึ้นมาหนาวเหมือนกัน สั่นเหมือนเจ้าเข้าทรง

พ่อตา:คิดในใจพึ่งจะเห็นวันนี้และมันทำดีก่อไฟรอ
ลูกเขย: พ่อๆมาผิงไฟให้คลายหนาว
พ่อตา:ก็นั่งลงแบบไว้เชิงนิดหน่อยยองๆก้นติดพื้นดินแ ต่ชายผ้าขาวม้าเน็บก้นมันหลุดโดยที่แกไม่รู้ตัวไข่มั นเลยลืมตาผิงไฟไปด้วย
ลูกเขย:เห็นเข้าพอดีก้อเกิดคิดจะแกล้งก้อเลยพูดขึ้นว ่า พ่อๆเมื่อวานไปตลาดเจอลูกสาวบ้านหนึ่ง ขาวอวบอึ๋มสวยจริงๆ
พ่อตา:ไม่พูดอะไรกลัวมันนอกใจลูกสาวแต่เจ้ากรรมไข่มั นดันหดขึ้น(เกิดอารมณ์)
ลูกเขย:ก้อพูดขึ้นอีก พ่อได้ข่าวชายแดนบ้านเรามีสู้รบกันยิงปืนมาตกฝั่งเรา มีคนล้มตายแขนขาขาดน่ากลัวนะพ่อว่ามั้ย
พ่อตา:คงไม่มั้งเราอยุ่ไกลชายแดน แต่ไข่แกมันไม่คิดแบบนั้นด้วยสิมันย้อยห้อย(หมดอารมณ ์สงสารคนแก่จัง )
ลูกเขย: อะไรมันจะเกิดมันก็เกิดอย่าคิดมากเลยพ่อว่ามั้ย
พ่อตา:อืมจริง
ลูกเขย: พูดขึ้นอีกว่าแต่ลูกสาวบ้านนั้น สวย ขาว อวบ จริงๆนะพ่อถ้าไม่เจอลูกสาวพ่อก่อนเสร็จผมจีบแน่นอน
พ่อตา:นิ่งไม่พูดไรคิดอยุ่ในใจมันจะมาไม้ไหนทำให้กรู อารมณ์ค้างกลับถึงบ้านก่อนจะจัด1ชุดไข่มันดันหดขึ้นต ามแผนเด่ะ (กะไประบายกะเมีย)
ลูกเขย:พ่อได้ปลามาเยอะมั้ย
พ่อตา:เอี้ยวตัวไปหยิบตะข้องใส่ปลากะมาโชว์ ได้ปลาช่อนมา3ตัวเองพอไปฝากแม่ยายมรึงอยุ่หรอก
ลูกเขย:จังหวะที่พ่อตาเอี้ยวตัวไปหยิบตะข้องปลาลูกเข ยตัวแสบเอาไม้คีบถ่านไฟไปวางไว้ตรงไข่พ่อตา
พ่อตา:แล้วเอ็งละ ได้ไรมั้ง
ลูกเขย:ทำหน้าเศร้าๆได้ปลากะดี่3ตัวเองพ่อ
พ่อตา:หัวเราะสะใจ 555มาหาปลาทั่งทีได้ปลากะดี่3ตัว เมียมรึงจะทำหน้ายังไงได้เห็นปลากะดี่3ตัว
ลูกเขย:มัวแต่หัวเราะสะใจเข้าไปเถอะ พวกสู้รบแถวชายแดนยิงปืนใหญ่มาแถวนี้ ตัวใครตัวมันผมไม่ช่วยนะ
พ่อตา:มันจะสู้รบฆ่าแกงกันหรือโจร500ปล้นพ่อก้อไม่กล ัวหรอก 555 สะใจจริงๆได้ปลากะดี่3ตัว
หัวเราะมากไปไข่มันก้อคลายตัวจากหดตัวอยุ่มันก้อย้อย ลงมากระแทรกใส่ถ่านไฟอย่างจังน้ำตาแตกเยี่ยวเล็ด
แหกปากร้องลั่นทุ่งกระโดดโลดเต้นเหมือนหมาโดนน้ำร้อน ลวกไม่รู้จะบรรยายยังไงดี
ลูกเขย: อ้าวๆ พ่อๆเป็นอะไรข้าศึกโจมตีเหรอ (555สะใจวัยโจ๋จังโว้ย)
พ่อตา:ข้าศึกบ้านพ่อมรึงเหรอมดแดงไฟต่อยไข่กรู (อ้าวโทษมดแดงไฟไปโน่นยังไม่รู้ตัวว่าโดนถ่านไฟลูกเข ยวางไว้)

เรื่องของเด็กในครรภ์

ทารกในครรภ์สามคนถามกันว่าเมื่อเกิดแล้วแต่ละคนโตขึ้ นอยากเป็นอะไร

"ฉันอยากเป็นช่างประปา" คนแรกบอก
ทารกอีกสองคนสงสัยถามว่าทำไมอยากเป็นช่างประปา
"ดูสิ ท่อนี่ไม่ค่อยดีเลย มันรั่ว อาหารมาไม่ค่อยถึงเรา"

"ฉันอยากเป็นช่างไฟ" ทารกคนที่สองบอกบ้าง
"ทำไมล่ะ" อีกสองคนถาม
"ก็ดูสิ ที่นี่มันมืดเหลือเกิน มาติดไฟไว้จะได้มองเห็นอะไรชัดๆ หน่อย"
"แต่ฉันอยากเป็นนักมวย" ทารกคนที่สามบอก


"หา.. ทำไมล่ะ" อีกสองคนสงสัย
" ก็จะได้ชกไอ้สารเลวที่โผล่มาหลอกเรา แล้วก็ถ่มน้ำลายรดเราบ่อยๆ นั่นไง" "!!


ว่ะฮ่ะฮ่า พ่อมันคงน่วม

เปรียบเทียบ

ภูมิศาสตร์กับผู้หญิง
* ผู้หญิงอายุ 15-20 ปี เหมือนแอฟริกา
ดินแดนที่ยังเป็นธรรมชาติ สดบริสุทธิ์ น่าตื่นตาตื่นใจ ท้าทายให้นักเดินทางท่องสำรวจไปไม่สิ้นสุด
* ผู้หญิงอายุ 20-30 ปี เหมือนอเมริกา
ถูกสำรวจปรุโปร่งแล้ว สะดวก รู้งาน คล่องตัว สมบูรณ์แบบที่สุด
* ผู้หญิงอายุ 30-35 ปี เหมือนอินเดียกับญี่ปุ่น
ร้อน ลุ่มลึก และงดงาม
* ผู้หญิงอายุ 35-40 ปี เหมือนฝรั่งเศส
ถูกสงครามทำลายย่อยยับไปแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ ก็ยังพอเป็นที่ปรารถนา
* ผู้หญิงอายุ 40-45 ปี เหมือนเยอรมัน
ไร้สงคราม แต่ก็ยังไร้ซึ่งความหวังอยู่ดี
* ผู้หญิงอายุ 50-60 ปี เหมือนรัสเซีย
กว้างใหญ่ สงบแล้ว แต่ยังเป็นดินแดน ที่ไม่มีใครอยากไปเที่ยว
* ผู้หญิงอายุ 60-70 ปี เหมือนอังกฤษ
มีอดีตที่รุ่งเรือง รุ่งโรจน์มากก็จริง แต่ไร้ซึ่งอนาคต
* ผู้หญิงอายุ 70 เหมือนไซบีเรีย
ทุกคนรู้ว่ามันอยู่ส่วนไหนของโลก แต่ไม่ค่อยมีใคร อยากไปเหยียบ
_____

* ผู้ชายกับผลไม้
* ชายอายุ 20 เหมือนมะพร้าว
เปลือกเยอะ เนื้อน้อย เรียกร้องมากมาย แต่ไม่ค่อยให้อะไรตอบแทน
* ชายอายุ 30 เหมือนทุเรียน
หนามแหลมคม ดูอันตราย แต่อร่อยที่สุด
* ชายอายุ 40 เหมือนแตงโม
ลูกโต กลมกลิ้ง รอบจัด จับไม่ค่อยได้ ไล่ไม่ค่อยทัน แต่ให้น้ำแตงโมฉ่ำหวานชื่นใจ
* ชายอายุ 50 เหมือนส้มแมนดาริน
ปีหนึ่งจะมีมาให้ลิ้มรสเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้น
* ชายอายุ 60 เหมือนลูกเกด
อดีตผลองุ่นที่ไม่มีน้ำองุ่นอีกแล้วตลอดอายุขัย หมดน้ำยา ยู่ยี่และเ!่ยวแห้งลงไปทุกวัน

_____

* ผู้หญิงกับกีฬา
* หญิง อายุ 18 เหมือนลูกฟุตบอล
ที่มีผู้ชาย 20 คน คอยวิ่งไว่ล่าเธออยู่ตลอดเวลา
* หญิง อายุ 28 เหมือนลูกฮอกกี้
ที่มีผู้ชาย 8 คน คอยวิ่งไล่ล่าเธออยู่ตลอดเวลา
* หญิง อายุ 38 เหมือนลูกกอล์ฟ
ที่มีผู้ชาย 1 คน พยายามตีเธอ ให้ออกไปจากเขา อยู่ตลอดเวลา
* หญิงอายุ 48 เปรียบเสมือนลูกปิงปอง
ที่ผู้ชาย 2 คน ไม่ต้องการเธออีกต่อไป พวกเขาจึงต้องคอยตบผลักเธอให้ไปอีกฝ่ายตลอดเวลา

คุณมีเซ็กส์บ้างหรือเปล่า

ชายหนุ่มแปลกหน้ามาเคาะประตูบ้าน
เมื่อสาวเจ้าของบ้านเปิดประตูหนุ่มแปลกหน้าก็เอ่ยถาม

ชายหนุ่ม : "คุณมีเซ็กส์บ้างหรือเปล่า"

หญิงสาว: .....หญิงสาวโมโห เธอปิดประตูดังปัง
เมื่อสามีกลับมาบ้าน เธอเล่าให้เขาฟัง
และขอให้เขาอยู่เป็นเพื่อน เผื่อชายแปลกหน้าจะกลับมาอีก

วันต่อมาชายหนุ่มแปลกหน้ามาเคาะประตูอีก
สามีไปหยิบปืน และให้ภรรยาสาวเปิดประตู

ชายหนุ่ม : "คุณมีเซ็กส์บ้างหรือเปล่า" หนุ่มแปลกหน้าถามคำถามเดิม
หญิงสาว: "มีสิ ทำไมล่ะ" เธอถามกลับ
ชายหนุ่ม :"ดี แต่มีให้มากขึ้นอีกหน่อยนะ อย่าปล่อยให้สามีคุณไปยุ่งกับเมียผมอีก"

หญิงสาว: ............
สามี : ....